BI MUSLU BEHADIR

Trip Start Mar 04, 2011
1
66
67
Trip End Mar 20, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Turkey  ,
Sunday, March 20, 2011

GUN 17 GUNLERDEN PAZAR   

Uçağımız vaktinde indi.

 Celal bizi kapıda karşıladı.
 Istanbul'da hava Como'dan soğuk.
 Şaşırdık.
Direksiyona ben geçtim ve Türk şöförleri benim nerede olduğumu derhal hatırlattılar..

 Sağdan fırlayan soldan fırlayan.
 Avrupa 17 günde benim kullanma adabımı bozdu.
 Adapte olacağız elbet.
 Gişelerden geçerken aynı gişeden aynı anda geçmeğe çalışan iki aracı kurtarmağa çalışıyorlardı.
 Her ikisi aynı kapıda ezilmişler ..
 kapılar da  açılmadığından ..
 Camlardan adam kurtarmağa çalışıyorlar..
 Vinçler çalışıyor vs vs..
 Welcome To Turkey yani...
Bunlar benim memleket aşkımı gölgelemez.

 Mis gibi bir ekmek aldık..
 Eve vardık
Canım Istanbul'um bizi bağrına bastı hemen.. 

 Aklıma geldi paylaşayım..

Kaside der vasf-ı İstanbul
ve sitayiş-i Sadrazam İbrahim Paşa
 
Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behâdır
Bir sengine yek pâre Acem mülkü fedâdır

Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında
Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdır

Bir kân-ı niamdır ki anın gevheri ikbâl
Bir bağ-ı iremdir ki gülü izz ü alâdır

Altında mı üstünde midir cennet-i a'lâ
El-hak bu ne halet bu ne hoş âb u hevâdır

Her bağçesi bir çemenistân-ı letâfet
Her kûşesi bir meclis-i pür-feyz ü safâdır

İnsaf değildir ânı dünyaya değişmek
Gülzarların cennete teşbih hatadır

Herkes irişür anda muradına ânınçün
Dergahları melce-i erbab-ı recâdır

Kala-yı meârif satılır sûklarında
Bazâr-ı hüner ma'den-i ilm ü ulemâdır

Camilerinin her biri bir kûh-i tecellî
Ebrû-yi melek andaki mihrâb-ı duâdır

Mescidlerinin her biri bir lücce-i envâr
Kandilleri meh gibi lebrîz-i ziyâdır

Ser-çeşmeleri olmada insana revân-bahş
Germ-âbeleri câna safâ cisme şifâdır

Hep halkının etvarı pesendîde-i makbul
Derler ki biraz dilleri bî-mihr ü vefâdır

Şimdi yapılan âlem-i nev-resm ü safânın
Evsafı hele başka kitâb olsa sezâdır

Nâmı gibi olmuşdur o hem sa'd hem âbâd
İstanbul'a sermâye-i fahr olsa revâdır

Kûh-sarları bağları kasrları hep
Güya ki bütün şevk ü tarab zevk u safâdır

İstanbul'un evsafını mümkün mi beyân hiç
Maksûd heman sadr-ı kerem-kâra senâdır.

Bana sorarsanız bir taşına Alman mülkü fedadır..
Şimdi seyahatin tamamı için kısa bir özet vereyim:
Seyahatimiz 17 gün sürdü.
İtalya,İsviçre,Almanya,Fransa,Luxembourg  ( 5 Ülke )
51 kent ziyaret edildi.
Araçla Toplam 3132 KM yol yapıldı ...
Yakıt için 206 E harcandı.
29 E yol vergisi ve 441 E yol parası verildi.
Bu seyahati yapacak olanlara önerim "resmi" Alman Şarap yolundan vazgeçip
Koblenz'ten Trier'e kadar uzanan yolu yapmalarıdır.
Daha sonra ki seyahatlerde buluşmak üzere...

Umarım biraz faydalı olmuşuzdur..
Sağlıcakla kalınız ...


Şu Anda Hava durumu:
http://weathersticker.wunderground.com/weathersticker/sunandmoon_metric/language/www/global/stations/17060.gif'

Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: