Długa podróż do domu.

Trip Start Aug 14, 2013
1
5
Trip End Aug 17, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Poland  , Masovian Voivodeship,
Sunday, August 18, 2013

W Wiedniu wracam do punktu skąd zaczynaliśmy nasza podróż. Na dworcu południowym już czeka liczna grupa rodaków. Dojazd do Warszawy przebiega bez większych utrudnień.
Następna podróż z Polskim Busem prawdopodobnie do Berlina.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: