Bananas everywhere

Trip Start Nov 25, 2007
1
14
15
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Ecuador  , El Oro,
Tuesday, July 28, 2009

Nota bene op de mooiste dag sinds jaren in Quito, vertrokken we zuidwaarts naar Guayaquil en Pasaje. Met een adembenemend zicht op de vulkanen Cayambe, Cotopaxi, Sincholagua, Reventador, Antisana en Sangay ging het naar de tropische kuststrook, waar bananensnacks, al wat schaarser geklede deernes en koud bier nooit veraf zijn. Een heerlijk gevoel om de spreekwoordelijke deur dicht te trekken achter onze respectieve 'culos'.

Een voorsmaakje van de eeuwige busritten die ons te wachten staan op onze reis, kregen we tussen Guayaquil en Pasaje, de wieg van Andrea. Opeen gestapeld, met een kind (niet van ondergetekende) op de schoot, met borstvoedende moeders alom, anderen alcohol lurkend, anderen fel zwetend... en dit alles met zeemzoete romantische smartlappen, loeiend door de luidsprekers.
Veel lokaal cachet en een gebroken rug na een goeie 4 uur.

De eerste nacht van onze rondreis slapen we in een motel van een tante in Pasaje. Motels alhier hebben een parking per kamer, afgeschermd met een gordijn, zodat de hitsige man bij wijze van spreken rechtstreeks zijn kamer binnenrijden kan. Aparte ervaring in zo'n lokale liefdestempel te slapen.

Morgen verder naar Noord-Peru (Mancora). Voor het eerst een grens over. We verlaten het land van de banaan en gaan naar de kust van Peru. Vamos a ver... 

---------------------

We took off on our quest on the best day in years in Quito. With a great view on the volcanos Cayambe, Cotopaxi, Sincholagua, Reventador, Antisana and Sangay we arrived at the tropical coastline of South Ecuador, the land of hammocks, banana snacks and cold beer. A great feeling to close the door behind our 'culos'.

Just to get an idea of the eternal busrides that are awaiting us during our trip, we took a pretty local bus between Guayaquil and Pasaje. Squeezed into a ridiculously small space, a sleeping kid (not mine) on my lap, brestfeeding women everywhere and others sweating heavily... Of course we were accompanied by cheesy, romantic tear-jerkers,...mooing though the speakers. A lot of local atmosphere and a broken back after a good 4 hours...

We spent our first night at an aunt's motel. Motels around here have a parking space per room, covered by a curtain. This way the randy men can drive straight into their rooms... Strange experience passing the night in this local love temple...

Moving on to North Peru (Mancora) tomorrow. First border crossing. Leaving banana land and heading for the coast of Peru. Vamos a ver...
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: