Last plane leaving Luxembourg

Trip Start Aug 11, 2010
1
20
Trip End Sep 07, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Luxembourg  , Luxembourg,
Wednesday, August 11, 2010

Eisen Depart vun Letzebuerg ass ouni Komplikatiounen verlaaf an mir waren allebeid am Cockpit fir den Start. Eis Crew war immens fein (1 Daitschen an 1 Neuseelaenner), an nach derbait war eis Kapitaenin dei mer waerten op eisem Singapur-Melbourne Flug hun. Mir hun eis et dunn gemittlech gemaach an eisen groussen Footellen an d'Nathalie huet e bessen geschloof bis mer dun zu Baku geland sin! 
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • Please enter your email address to receive notification

Use this image in your site

Copy and paste this html: