Tourist mecca in Ecuador - Baňos

Trip Start Feb 25, 2012
1
43
54
Trip End Aug 13, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Ecuador  ,
Wednesday, July 11, 2012

English translation is below

CZ: Od moře zase zpět do hor. Chtěli jsme se vracet jinou trasou, abychom nejeli tou samou cestou, a viděli jinou krajinu, ale nakonec to dopadlo, že nás bus vezl tou samou silnicí. Celý den jsme strávili v buse a na závěr dne vystoupili v Baňos, malém městečku v horách. Baňos je mekou turistického ruchu v Ekvádoru. Sjíždějí se tu ve velkém jak Ekvádorci, tak i zahraniční turisté. Každý si tu najde něco. Nabídka adrenalinových aktivit je nepřeberná. Jak jsme se dozvěděli, celkem 86 cestovních agentur zde nabízí vše od bungy, paraglaidingu, raftingu, výstupu na vulkány, přes výlety na motokárách až po několikadenní tůry do amazonského pralesa. Až z toho šla hlava kolem. Baňos navíc, jak už název napovídá (Baňos ve španělštině znamená „koupele", nebo-li lázně) nabízí termální lázně, které jsou však stále beznadějně plné. Chtěli jsme si vždy večer zajít na horkou koupel, ale vždy jsme byli odrazeni tou masou lidí v bazénech.

Městečko se navíc nachází přímo na úpatí obřího aktivního vulkánu Tungurahua 5016 m, který se čas od času probudí k životu. Pobyt v Baňos může být tedy i krajně nebezpečný. Mnoho ekvádorských sopek je aktivních a hrozba nějaké erupce je tu stálá.

Během našeho prvního dne pobytu jsme se vydali na celodenní výlet do kopců nad Baňos s nádhernými výhledy do okolí a pokračovali jsme až pod samotný obří vulkán do míst, kde měl být unikátní výhled na tuto sopku. Bohužel se mezitím přihnal déšť, který po zbytek dne neustal, takže jsme z vulkánu neviděli prakticky nic, ikdyž jsme stáli u jeho „dvěří“.

Druhý den se na nás usmálo sluníčko a my si půjčili kola a vyrazili na několikakilometrovou jízdu cestou plnou říčních kaňonů a nádherných vodopadů. Mnohé z nich patří k jedněm z největších v Ekvádoru. Po cestě se na mnoha místech nabízí Zipline (rychlá jízda na zavěšeném laně přes kaňon, propast, nebo jinou hrůzu). Mnohokrát jsme to již viděli všude možně po světě, ale nikdy nás ani moc nenapadlo to zkusit. Tady za to chtěli skutečně jen pár korun, a navíc měli to lano natažené v délce celého kilometru přes kaňon řeky Puyo. Vypadalo to slušně, tak jsme to zkusili. Docela to frčelo, a stálo to zato. Ale že by to byl adrenalin, ze kterého bychom padli na prdel, to zas ne.  

Mnoho lidí cestu vodopádů projíždí na vypůjčených kolech anebo čtyřkolkách-bugatkách. Byli jsme zvědaví, jak se s tím jezdí, tak jsme si nazítří ráno jednu také vypůjčili. Projeli jsme se po cestě k prvním vodopádům, avšak na zpáteční cestě do kopce nám bugatka chcípla, a víc už neškytla. Jeden ochotný kolem přojíždějící řidič nás na laně odtáhnul zpět do města. Tak skončila naše projížďka s bugatkou:-)

Zbytek dne jsme strávili různě. Romča si chtěla odpočinout, já se zase potit v kopcích. Takže mezitím co ona si šla na oběd a vyřídit nějaké věci na internetu, já se drápal do kopců k vyhlídce pod názvem Los Antenas na protější straně vulkánu Tungurahua tak, abych získal nějhezčí výhled na celé údolí a vulkán. Nakonec jsem se vrátil mnohem později, než sem slíbil se vrátit (jako obvykle), a dostal „zprda“, pač jsme se ještě ten den chystali na přejezd do Amazonie, do městečka Puyo. Odpískal jsem tedy svůj oběd, abych víc nezdržoval a vydali jsme se na bus do Pyuo. Tam jsme nakonec stihli ještě za pozdního večera dojet a také si domluvit dvoudenní výlet do deštného amazonského pralesa. Horko a dusno tu bylo až až, jsme zvědaví, co nás čeká v tom pralese.

EN: Back from the sea to the mountains. We wanted to take back different route, as we did not want to go the same way to see different landscape, but in the end it turned out that our bus drove the same road. We spent the day in the bus and at the end of the day we came to Banos, a small town in the mountains. Bańos is a tourist mecca in Ecuador. Ecuadorians as well as foreign tourists flock here. Everyone can find something interesting here. Countless adrenalin activities are being offered here. As we learned, a total of 86 travel agencies offer everything from bungy, paragliding, rafting, climbing volcanoes, through biking trips to Amazonian expeditions. And Bańos also offers, as the name says (Banos in Spanish means "bath", or spa) thermal baths, which are hopelessly full though. We wanted to visit them always in the evening, but we were always discouraged by the mass of people in most pools.

Baňos is located at the foot of an active volcano Tungurahua, 5016 m, so the stay in Banos can be extremely dangerous. Many Ecuadorian volcanoes are active and the threat of an eruption is significantl here.

During the first day of our stay we went for a day hike into the hills above Banos with magnificent views of the surrounding area and we went straight to the giant volcano itself into place where it should be unique view of the volcano. Unfortunately, meanwhile, heavy rain came and remained for the rest of the day, so we did not see practically nothing from volcano, even though we were standing at its "door".

The next day was sunny and we rented bikes and went for ride through river canyons and beautiful waterfalls. Many of them belong to some biggests in Ecuador. Along the way, many places offer Zipline (fast ride on a rope suspended over a canyon). Many times we have seen that during our travel, but we never even thought to try it. It was quite cheap here, and the rope stretched in the  length of one kilometer over the canyon of the river Puyo. It looked nice, so we went for it. It was quite fast and really worthwhile. But it was not adrenaline, from which we would be very very excited. 

Many people go to see waterfalls on rented bikes or buggies. We were wondering how buggy goes, so next morning we also rented one. We drove along the road to the first waterfall, but on the way back up the hill our bugy died, and did not start again. A passing driver was so nice to take us back on rope back to town. Thus ended our tour with Buggy:-)

We spent the rest of the day differently. Romča wanted to relax, I did not have enough and wanted to sweat in the hills. So in the meantime she went for lunch and internet, I hiked up into the hills to viewpoint under the name Los Antenas on the opposite side of the volcano Tungurahua so as to have the best views across the valley and the volcano itself. In the final I came back much later than I promised to return (as usual), 'cause we planned to take bus to the Amazon that days, to the town of Puyo. So I skiped  my lunch, and we went to catch the bus to Pyuo. There we finally managed to get in late evening and also managed to arrange a two-day trip to the Amazon rain forest. In Puyo was hot and stuffy, and we wondered what awaits us in the forest.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: