Whale watching in Ecuador

Trip Start Feb 25, 2012
1
42
54
Trip End Aug 13, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Ecuador  , Manabí,
Sunday, July 8, 2012

English translation is below

CZ: Z příjemně chladného horského podnebí Cuency jsme celý den cestovali do tropicky horkého pobřeží Pacifiku. Jako místo své třídenní „dovolené" u moře jsme si vybrali Puerto Lopez, rybářské městečko s krásnými plážemi nabízejícím skvělé koupání, nedalekým národním parkem Machalila (jediným národním parkem u pobřeží Ekvádoru) a také místo s možností pozorovat velryby, které zde právě ve velkém migrují. Pro aktivní dovolenou místo ideální. Hned druhý den ráno jsme se zapsali na celodenní výlet lodí na 40 km vzdálený ostrov Isla de la Plata. Ostrov je zahrnut do národního parku a nabízí neobyčejně dobré podmínky pro pozorování fauny a flóry, zejména mořského ptactva jako jsou Fregatky, Tereje modronohé (Piqueros Patas azul - Blue-footed Booby), Alcatraz de Nasca (Terej tichomořský),  a také albatrosy. V neposlední řadě je tu také možnost pozorovat velryby. Po cestě na ostrov jsme měli možnost spatřit několik keporkaků (humpback). Měli jsme obrovské štěstí, že se jich vždy vyskytovalo několik pohromadě. V grupě se totiž samci rádi před samicemi předváději, kdo vyskočí výše. Měli jsme tedy jedinečnou příležitost vidět obrovské keporkaky v celé své kráse v ohromných výskocích nad vodou. Na pozorování velryb jsme byli již potřetí v životě, ale dosud jsme nikdy nic podobného neviděli. Až teď.

Na ostrově Isla de la Plata jsme v doprovodu průvodce strávili 3 hodiny naučnou procházkou ostrovem, kdy jsme pozorovali již zmíněné ptactvo -  Tereje modronohé, Albatrosy a Alcatraz de Nasca (Nasca Booby-Terek tichomořský. Jedinečností tohoto ostrova, tak jako i Galapagských ostrovů je fakt, že místní fauna nejeví vůbec žádné známky plachosti před lidmi. Ptáci si tu klidně sedí na vejcích uprostřed pěšiny a vůbec je netrápí, že procházíte kolem, fotíte si je a jednoduše přítomností otravujete. Ostrov je sám o sobě krásné místo s útesy a skalami, které jsou bičovány neustálými příboji mořských vln. Před návratem na pevninu jsme ještě měli možnost půl hodiny šnorchlovat v jedné zátoce. Krom pár ryb jsme spatřili dvě obří želvy plovoucí si klidně v blízkosti naší lodě.

Návrat na pevninu byl již bez přítomnosti velryb, zato však v obřích vlnách, které s lodí házely jako kdybycho byli na horské dráze. Někdy jde z moře vážně strach.

My jsme tento trip brali trošku jako nádradu za Galapažské ostrovy, kam se bohužel nepodíváme. Galapágy určitě stojí za to, zejména pro jedinečnou endemickou faunu, která tyto ostrovy obývá. Každý, kdo se odtamtud vrátil, je naprosto unešen, jako by objevil ráj na zemi. A pravdou je, že většina turistů cestujících delší dobu po Jižní Americe Galapágy rozhodně do svého programu cesty zahrnuje. Mnohokrát jsme už slyšeli, ať nešetříme časem a penězmi a ať tam prostě jedem. Mnohokrát, znovu a znovu. Věříme tomu, a už raději nechceme od nikoho o Galapágách nic slyšet. Ale holt to není levnej špáš. Takový 7 denní výlet na Galapágy, aby tam člověk už něco viděl, vychází minimálně na 20 tisíc kč, bez letenky. Nás dva by tento výlet i s letenkou přišel minimálně na 50 tisíc, a ty peníze mi za to nedáme. A kdybychom dali, výrazně by tím utrpělo naše další cestování, a to my nechceme. Za tuto sumu se dá skoro dva měsíce spokojeně vegetovat někdě jinde na pevnině. Neměli jsme tedy žádně dilema, a hned od začátku jsme věděli, že Galapágy bohužel nebudou.

Další den v Puerto Lopez jsme se vydali na celodenní výlet do národního parku Mchalila. Tentokrát jsme zůstali jen na pevnině. Udělali jsme si kratší trek po okolí a odpoledne skončili na nejhezčí pláži Freia beach, kam se rádí sjíždí místní i turisté. Žádný Václavák to tu však naštěstí nebyl. Pláž spadá do národního parku, kde jsou přísné limity počtu návštěvníků. Každý byl před branami evidován a dostal několikaminutový výklad o tom, co se smí a nesmí v národním parku. V půl páte odpoledne byli všichni zaměstnanci parku vyzváni k odchodu z pláže, aby zde nezůstala ani noha. Ekvádor, zdá se, bere ochranu přírody skutečně vážně. Palec nahoru.

Třetí den u moře jsme využili jen k lenošení. Rozhodli jsme se nedělat alespoň jeden den vůbec nic. Máme pocit, že jsme od začátku naší cesty, která začala koncem února dole v Patagonii, ještě nezastavili, a jsme stále v pohybu. Den jsme tedy strávili válením se na pláži, jídlem, a také psaním těchto blogů. To bývá většinou moje práce, tak jako i třídění fotek a všechno to kolem. Je to moje hobby. Aby to však nevypadalo, že Romča nedělá nic, tak je tu asi vhodná chvíle zmínit, že je tomu právě naopak. Ona je ta, kdo čte moudré knihy, hledá a shromažďuje informace, a na základě toho všeho tvoří náš itineřář. Já už ho jen víceméně schvaluji, a dodávám detaily. Ona to stejně má vždy vymyšlené na jedničku, takže není moc co dodávat. Já už pak po nás jen „zametám“ v podobě deníku,  blogů a fotek. Romča má vážně cestovatelského ducha.

EN: From pleasantly cool mountain climate of Cuenca we traveled all day into the hot tropical Pacific coast. As a place of our three-day "vacation" at sea we chose Puerto Lopez, small fishing town with beautiful beaches offering excellent swimming, Machalila national park nearby (the only coastal national park in Ecuador) and also the opportunity to watch whales, which just migrate here now. The ideal place for an active holiday. The next morning we were therefore signed up for  full-day boat trip to island Isla de la Plata 40 km off shore. The island is part of national park and offers extremely good conditions for flora and fauna observation, particularly sea birds such as Frigatebirds, Piqueros Patas azul (Blue-footed Booby), Alcatraz de Nasca (Nasca Booby)
 and Albatrosses. Finally, it is also good spot for whale watching. On the way to the island we could see several humpback whales. We were extremely lucky to have chance to watch few of humpacks, because in group males try to attract females by performing jumps as high they can. So we had a unique opportunity to see giant humpback while jumping above the watter.

Later on we spent 3 hours guided nature walk through the island , where we observed 
Blue-footed Booby, Albatrosses, and Nasca Booby. A unique feature of this island, as well as Galapagos islands, is the fact that the local fauna does act with absolut no signs of shyness of people. Birds still keep sitting on eggs in the middle of the path and don´t  worry if any human walk around. The island itself is a beautiful place with cliffs and rocks, which are constantly hit by huge waves. Before returning to the mainland, we still had half an hour to try snorkeling in a bay. In addition of few fish, we saw two giant turtles swimming calmly around our boat.

We took this trip as little as a substitue of Galapagos islands, where, unfortunately, we won´t go. Galapagos are definitely worth it, especially for the unique endemic fauna that inhabit these islands. Anyone who came back from there, was so excited, as would discovered a paradise. And the truth is that most travelers who travel South America longer time, definetely include Galapagos in their travel plans. We have heard many times (and will hear again), that we should not be cheap and take a time and jut go there. Many times, again and again. We do believe that, but this is not cheap trip. E.g. 7 day trip to the Galapagos is based on at least 1000 USD, without air tickets. So for two of us, this trip would come out for a minimum of 2500 USD. We would have this money, but then we would have to cut significantly our next travel plans, and we do not want to do that. We had therefore no dilemma, and right from the beginning we knew that, unfortunately, we skip Galapagos.

The second day in Puerto Lopez we went for a day trip to the Machallila National Park. This time we just stayed on the mainland. We did short trek around and in the afternoon ended up on the prettiest Freia beach in the area where many locals and tourists head every day. But fortunately there were no crowds here. The beach falls within the national park, where there are strict limits on the number of visitors. Each pesron is recorded at the gates and gets several minutes of explanation about what is allowed and what not in park. At half past four in the afternoon were all the people asked to leave the beach. It seems, that Ecuador takes nature protection seriously. Thumbs up.

Our third day was just lazy. We decided not to do at least one day anything. We feel that we did not stop and did not rest since the beginning of our trip, which began in late February in southern Patagonia.  So we spent the day chiling out on the beach, eating, and writing these blogs. Blogs is usually my job, as well as sorting all the photos and work with it. It's my hobby. But don´t want to say that Romča does nothing, so there's probably a good time now to mention that the opposite is true. She is the one who reads, searches and collects all information and makes our travel itinerary. I just more or less endorse it and add some details. But she always makes excelent job, so I don´t have much to add to it. So I have more time for a diary, blogs and photos. Romča has serious traveler spirit.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: