Cuenca, Ecuador

Trip Start Feb 25, 2012
1
41
54
Trip End Aug 13, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Ecuador  ,
Thursday, July 5, 2012

English translation is below

CZ: Můj dětský sen se spnil. Jsme v Ekvádoru! Vždy jsem si přál zde jednoho dne být. Ani nevím proč. Už jen asi pro to exotické jméno, jaké Ekvádor je. Přes mnohé informace, co jsme o této zemi měli, jsme stejně nevěděli, co zde můžeme přesně očekávat. Avšak okamžitě, co jsme opustili hranice Peru, jsme byli velice mile překvapeni. Ošklivé peruánské domy zmizely a vystřídala je hezká farmářská stavení v zelených kopcích všude kolem. Hned od první minuty jsme věděli, že se nám tato země bude velice líbit.Naše první kroky směřovali do města Cuenca, v jižní části země. Ceunce ja třetím největším městem Ekvádoru, po hlavním městě Quito druhé historické a kulturní centrum země. Nachází se zde mnoho budov s prvky koloniální architektury z období, kdy byla země španělské nadvlády. Ekvádor byl na první pohled mnohem modernější a vyspělější země, než jsme očekávali. V Cuence jsme se mnohde citíli, jako bychom procházeli ulicemi nějakého evropského města.

Ekvádor zažívá v posledním desetiletí obrovský ekonomický růst, zejména díky težbě ropy, která byla objevena ve velkých ložiscích v hluboké Amazónii. USA tu má silný vliv, a jejich ropné společnosti tu těží ohromné množství ropy. Možná i díky tomu se Ekvádor rozhodl v roce 2000 opustit svojí původní měnu a přijmout americký dolar. Bankovky s americkými prezidenty jsou tu tedy oficiální měna. Další odvětní, které živí Ekvádor, je pěstování banánů (první v exportu na světě), a také chov mořských krevet.

Země je geograficky rozdělena do tří hlavních částí. Středem země se táhne dlouhý andský hřeben s mnoha aktivními sopkami dosahujícími 6 000 metrů. Na západ od And se nachází přímořská nížina s banánovými plantážemi a mnoha nádhernými tropickými plážemi. Na východ od horského hřbene pak amazonský deštný prales. Všechny části země se velice liší, tak jako i její obyvatelé. Ekvádor je statisticky místo s nejrozmanitější flórou a faunou na světě, kde se například nachází více než 20 tisíc druhů rostlin. Pro srovnání, celá severní Amerika dohromady má 17 tisíc rostlinných druhů. V zemi je mnoho národních parků, které přísně chrání přírodní bohatství. Na druhou stanu Ekvádor nese rovněž velice smutnou statistiku místa, vědci pojmenované jako nejohroženější a s nejvíce negativně poznamenaným životním prostředím na světě. V době koloniálního rozmachu Španělska zde byla novými osadníky většina původního vegetace zplundrována. Člověk neznalý flóry a nemajíce tyto informace by při pohledu na krásné zelené kopce Ekvádoru i řekl, že ta vegetace sem přece patří a nemohlo to tu vypadat jinak. Opak je však pravdou. Čísla říkají, že až 95 % původního lesního porostu v hornaté části země a přímořské nížině byl vypálen a nahrazen pastvinami a plantážemi. Přitom tyto lesy byly kdysi domovem více rostliných a živočišných druhů než kdekoliv jinde na světě.

Jediné původní, co v zemi zbylo, je amazonský deštný prales. A tam teď probíhá těžba té černé sračky, co jednoho dne zahubí lidstvo, ropy. Během posledních 20 let došlo v Amazonii k několika únikům ohromného množtví ropy do tak cenného a citlivého ekosystému, jakým deštný amazonský prales je. Ropa znečišťuje vodní toky, na kterých jsou obyvatelé Amazonie závislí. Objevilo se tisíce onemocnění rakoviny, tak jako i úmrtí. Vědci a ekologisté bijí již několik let na poplach. Zatím marně. Těžba ropy pokračuje šíleným tempem dál a zdá se, že díky „ekologisticky" nakloněnému prezidentovi země a silným americkým loby, bude těžba ještě více vzrůstat a ukrajovat další a další kusy amazonského pralesa.

Ekvádorský prezident se zdá být kontroverzní osoba. V zemi si užívá velké popularity. Lidé mají práci, peníze, jsou tedy spokojeni. Prezidentova vláda se zasadila o mnohem lepší správu národních parků a lepší ekologickou ochranu v zemi. Letošní rok se dokonce vláda rozhodla odprostit všechny národní parky od vstupních poplatků, přitom výdaje na ochranu přírody každým rokem vzrůstají. Na druhou stranu prezident dává Američanům zelenou v další těžbě ropy. Přejme si, ať se nikdy neobjeví větší zásoby toho černého svinstva v té naší malé útulné české kotlině. Přišli bychom jistě o ni, tak jako Ekvádorci přijdou zřejmě o značnou část své země. Smutné.

EN: My childhood dream has come true. We are in Ecuador! I've been wanting to be one here since I was kid. Actually I don´t know why exactly. Maybe just about the exotic name what Ecuador is. Despite much information we had about this country, we did not know exactly what we can really expect here. But immediately we left the borders of Peru, we were very pleasantly surprised. Peruvian ugly houses disappeared, and we could admire nice farmer houses in beautiful green hills in mountainous Ecuador. We knew from the first minute that we will like this country.
Our first steps headed to Cuenca, city in the southern part of the country.  Cuence is the third largest city in Ecuador, after Quito this is the second historical and cultural center of the country. There are many buildings of colonial architecture from the period when the country was colonized by Spain. Ecuador seems to be much more modern and developed country than we expected. In Cuenca streets we felt like we would walk down some European city.

Ecuador has experienced tremendous economic growth in the last decade, mainly due to oil production, which was discovered in large deposits in deep Amazon. The U.S. has a strong influence here, and their oil companies have extracted huge amounts of oil. Perhaps because of this, Ecuador decided to abandon their original currency and adopt the U.S. dollar in 2000. Banknotes with American presidents, there are therefore the official currency in Ecuador. Other main business is banana´s production (first exports in the world), and shrimp farming.

The country is geographically divided into three main parts. The center of the country long stretches Andean ridge with many active volcanoes reaching 6000 m. To the west of the Andes is lowland with banana plantations and many beautiful tropical beaches. East of the mountain then drooping the Amazon rainforest. All parts of the country are very different, as well as their residents. Ecuador is a place with a statistically most diverse flora and fauna in the world where, for example, are more than 20,000 kinds of plants. For comparison, the entire North America together has 17 000 kinds of plant. The country has many national parks, which strictly protects natural resources. On the other hand,  Ecuador also bears a very sad statistic as the place, which scientists named as the most vulnerable and most negatively influenced environment in the world. At the time of colonial expansion of Spain new settlers burnt down all the original vegetation. One without any knowledge about flora and without those information would say, after seeing beautiful Ecuadorian green mountains, that this must bet he original vegetation here and could not have been different. The opposite is true. Numbers say, that about 95% of the forest of the western Andean slopes and western lowlands have become agricultural land, mostly banana plantations. These forests were host to more species that almost anywhere on the planet, and many of them were endemic. Only  original land, what's left in the country, is the Amazon rainforest. But there is extraction of that black shit that one day will kill us, the oil. Over the last 20 years the Amazon experienced huge number of leaks of oil into such valuable and sensitive ecosystem which Amazon rainforest is.  Oil pollutes the rivers on which amazonian inhabitans depend. There has occured a lot of cancer, as well as death. Scientists and ecologists round the world call for several years for immediate stop of all oil activities. But so far no improve. Oil production continues and it seems that due to "ecologistical" concern of current Ecuadorian president and strong American lobby, production will increase more and more and cut more pieces of the Amazon rainforest.

Ecuador's president seems to be a controversial person. He enjoys great popularity in Ecuador. People have jobs, money, so they are satisfied. The president's government has done much better management of national parks and better environmental protection in the country. The government even decided this year to cancel all national park´s entrance fees, while spending on conservation is growing every year. On the other hand, president gives green sign to American oil companies in his country. I wish that would never be found any  larger supply of that black shit at our small cozy Czech land. We would certainly lose it, as Ecuadorians will probably lose much of their country. Sad….
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: