Meet the ocean after 2 months...

Trip Start Feb 25, 2012
1
37
54
Trip End Aug 13, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Peru  ,
Saturday, June 23, 2012


English translation is below

CZ: Lima, hlavní město Peru, s téměř 8 milióny obyvatel, nebylo od začátku příliš našim cílem, a popravdě, nic jsme o něm nevěděli. Tušili jsme však, že se mu zřejmě nevyhneme, pokud pojedeme dále na sever. Na druhou stranu, ve městě s 8 milióny obyvateli musí být něco zajímavého k vidění, takže jsme to jeli omrknout. Rozhodli jsme se v Peru vynechat některá klasická místa, kam míří turisté, jako např. Ica, nebo i Nasca se svými obřími obrazci zvířat. Byly pro to dva důvody. Jedním z nich fakt, že k shlédnutí nějakých obrazců je třeba zaplatil si vyhlídkový let, za který tu chtějí 100 USD za 30 minut letu. Naznali jsme, že nemusíme mít vše, a tak i tak za námi zůstane tisíce dalších míst, která nemůžeme nikdy stihnout navštívit. Druhým důvodem je fakt, že nás začíná malinko tlačit čas. Koupili jsme již letenku z Bogoty do Los Angeles na 13. sprna, máme tudíž necelé 2 měsíce na zbytek Peru, Ekvádoru a Kolumbii, které bychom ještě moc rádi viděli. Rozhodli jsme se tedy trochu přišlápnout plyn a urychlit to na cestě do Ekvádoru, který, jak jsme postupně zjistili, nabízí spoustu užasných míst, které hodláme navštívit.

Cesta do Limy trvala téměř 20 hodin. Úsek cesty mezi Cusco a Nascou je sice krásně asfaltovaný, avšak buhví, kudy ta silnice vede, neboť to byla celou noc jedna ostrá zatáčka za druhou. Na sedadlech jsme se váleli z jedné strany na druhou a ze spánku nebylo nic moc. Nad ránem jsme projížděli městem Nasca, kde se nacházejí již zmíněné kamenné obrazce. Doufali jsme, že nějaké zahlédneme alespoň z cesty, avšak kvůli ranní mlze jsme neviděli vůbec nic.

Lima nás přivítala velice netradičně, co se velkoměsta týče. Nemohli jsme totiž ani za boha zavadit o žádný hostel. Divné. Ve velkých městech jsou většinou hotely, hostely a zkrátka ubytovací zařízení všeho druhu skoro na každém rohu. My tu dobrou hodinu nezavadili vůbec o nic. Pak přišel na řadu náš knižní průvodce, a už jsme šli na jisto. Asi tomu tak mělo být, neboť hostel, kde jsme se ubytovali, byl velmi velmi zajímavý. Byla to patrová budova vyzdobená jako někde na zámku. Největší překvapení nás čekalo na samém vrchu v podkroví, kde se na střeše proháněli pávi, obří barevní papoušci, a také jedna obrovská želva, která si lezla, kde chtěla! Úžasný hostel.
Lima byla také místo, kde jsme po dvou měsících spatřili zase moře. Naposledy do bylo v Riu u Atlantiku, koncem dubna.
Spousta turistů vám řekne, že nemá rádo velká města a snaží se jím vyhýbat. Přitom 90 procent všech turistů tráví zpravidla většinu jejich času právě ve velkých městech. Jakoby to každý říkal jen proto, že se to prostě říkává, a dával tím najevo, že já jsem přece ten, kdo chodí jen po zelených horách.  Já po zelených horách chodím, rád, ale když budu mluvit za sebe, mám rád i dlouhé chození po velkých cizích městěch. Prožívám přitom jisté dobrodružství, jinačí než to v těch zelených horách. Je to jiný adrenalin. Ale je tam. Neznámé město toho nabízí tolik k pozorování. Sleduji lidi, jejich vetešnictví, domy, auta, prostě vše, co je kolem. A věřte mi, ve městě jako je Lima, je toho ke koukání opravdu hodně. Samozřejmě, velkoměsta mají smog, prach, hluk, nepořádek atd. Žít bych tam nechtěl. Ale pár dní návštevy nikoho nezabije, a určitě kvůli tomu nebudu tvrdit, že velká města nesnáším.

Já si tedy Limu užil, náramně. Romča má na to malinko jiný názor, ale to už tak bývá. Na čem se však oba určitě shodneme, je fakt, že Lima má úžasné nádherné náměstí s katedrálou a prezidentským palácem, kde každý den v poledne probíhá výměna stráží. Kdo by však čekal výměnu stráží podobnou té naší na pražském hradě, ten by se hodně mýlil. Výměna zde probíhá spíše zábavnou formou, s živou muzikou, kdy vojáci do rytmu pochodují, pak i tančí, přehazují si flinty a dělají jiné akrobatické kousky. Zprvu jsme nevěřícně koukali, ve finále se však velice příjemně pobavili.

Naše další destinace po Limě měl být národní park Huascarán v horách Cordillera Blanca v severní části Peru, druhý nejvyšší horský hřeben na světě po Himalájích. Nemohli jsme se dočkat na treking v těchto horách, který bude jistojistě prvotřídní.

EN: Lima, the capital of Peru, with almost 8 million inhabitants, was not our prime destination, and honestly, we did not know anything about this place. Anyway we expected to pass Lima at least on our travel up north. On the other hand, in the city with 8 million inhabitants must be something interesting to see, so we went on to check it. We decided to skip some of Peru's touristic places, such as Ica with sand dunes or Nasca with their lines of animals. There were two reasons for this. First one, the fact that to see some lines is neccesary to take a flight for 100 USD which lasts only 30 minutes or so. We considered that we don´t have to see everything and be everywhere, because, anyway, thousands and thousands of places we will leave behind as there would be no time to visit all. The second reason is that we have to hurry up a bit more now. We have already bought a flight from Bogota to Los Angeles for 13 of August, therefore we have less than two months for the rest of Peru, Ecuador and Colombia, where we would like to travel on. So we decided accelerate a little bit our travel onto Ecuador, which has many amazing places that we definetelly want to visit.

Journey to Lima took almost 20 hours. The road section between Cusco and Nasca is indeed beautifully asphalted, but God knows where the road goes through, as it was the night just of sharp curves, one by one. We were rolling over seats from one side to another and from that reason  we had few sleep. At dawn we drove through town Nasca, where they are found lines, already mentioned. We hoped to have at least some glimpse of them from the road, but due to morning fog we did not see anything.
Lima was also place, where we met the ocean after two months. The last time we saw Atlantic in Rio, at the end of April.

Lima welcomed us very unusual. We did not run into any hostel for the first hour here. Strange. In large cities as Lima is, there are usually hotels, hostels or any kind of accommodation almost on every corner. Then came out help us our guidebook, and we took it straight to one recommended hostel. Perhaps, it was meant to be, because the hostel was very very interesting. The story building was decorated like some castle. The biggest surprise awaited us at the very top, where peacocks, giant colorful parrots and one huge turtle roamed the roof! Amazing hostel.

Many tourists would tell you that they don´t like big cities and try to avoid them. But the 90 percent of all tourists usually spend most of their time just in big cities. As though everyone say that just because it's popular to tell that, and give it clear that they are the one who goes only into green mountains. I love to spend my time in green mountains,  but when I speak just by myself, I also like long walks in major foreign cities. I always experience there some adventure while, different than in the „Green Mountains". It's a different adrenaline. But is there. Foreign cities have so much to offer to observe. I watch people, their shops, houses, cars, just everything around. And believe me, in a city like Lima, there's a lot of to watch. Of course, cities have smog, dust, noise, etc. I would not live there. But a few days of visit does not kill anyone, and certainly because of that I would not say that I hate big cities.

So I enjoyed Lima, exceedingly. Romča has slightly different opinion, but however, we both agree,  that Lima has a beautiful square with a stunning cathedral and presidential palace, where the change of guards takes place every day at noon. Who would expect a similar changing of the guard what takes place at Prague Castle, that would be very wrong. The change here is rather fun ceremony, with live music, when soldiers marche to the beat, and later on even dance, flip the caliber and do other stunts. At first we watched in disbelief, but in the end we were very pleasantly entertained.

Our next destination after Lima is supposed to be Huascaran National Park in the mountains of the Cordillera Blanca in northern Peru, the second highest mountain range in the world after the Himalayas. We could not wait for trekking in these mountains, which will surely be trekking of class number one. 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: