Where Butch Cassidy and Sundance Kid last robbed..

Trip Start Feb 25, 2012
1
30
54
Trip End Aug 13, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Bolivia  ,
Sunday, May 20, 2012

English translation is below

CZ: Cesta do Tupizi, města na samém jihu Bolívie v kraji plném barevných skal a obřích kaktusů, trvala z Uyuni nádhernou krajinou přibližně 8 hodin.

Tupiza je známa nejen prostředím s hlubokými kaňony, kde se nachází, ale také jako poslední místo legendární dvojice Butch Cassidy a Sundance Kid, kteří zde předpadli konvoj s penězmi v celkové hodnotě 90 000 USD. V té době obrovské peníze. Bohužel (bohudík) to bylo jejich předpadení poslední. Oba jsou pochováni neznámo kde v blízkém okolí Tupizi.

Několik cestovek zde nabízí túry po stopách těchto dvou banditů, tak jako několikahodinové až několikadenní výjezdy na koních po místních kaňonech. Koní jsme byli ještě nabaženi z brazilského Pantanalu, proto jsme se rozhodli kaňony prozkoumat po svých. Nakonec jsme nelitovali, neboť tam, kam se jezdci na koních nedostali, my mohli stále pokračovat a zejména kaňon del Inca jsme prolezli mnohem dál, než kam se běžně chodí. Jedinou nepříjemností je tu, tak jako na jiných místech v horách Bolívie, všudepřítomný prach. Projede kolem vás motorka, auto (o nakláďácích nebo busech ani nemluvě), a popadáte dech, div že se (i díky řidčímu vzduchu ve vysoké nadmořské výšce) neudusíte. Později jsem z tohoto prostředí i onemocněl a ležel na kavalci celé 3 dny. Romča samozřejmě odolala. My chlapi jsme vážně někdy na hromadě mnohem dřív než ženyJ

V jednom z předešlých blogů jsem se při výčtu zahraničních turistů, které tu v Jižní Americe dnes a denně potkáváme, zapomněl zmínit o Izraelcích. Zajímavost je, že ač je to malý stát s pouhými 5 milióny obyvatel, zde, kdekoliv v Jižní Americe, jich cestuje neskutečně mnoho. Jedna celá mladá izraelská generace snad vycestovala sem, jinak si neumím vysvětlit, kde se berou. Slyšel jsem, že důvod je prostý. V Izraeli každý chlapec a děvče po absolvování školy musí na vojnu. V případě chlapců jsou to 3 roky, dívky slouží 2 roky. Po dobu vojenské povinnosti jsou vcelku slušně placeni státem. Po ukončení mají většinou našetřený slušný balík peněž, jsou mladí, nezadaní, tak prostě vyrazí do světa peníze utratit. Jižní Amerika je pro ně velice oblíbená destinace.

Bohužel je jihoameričané jako celek nemají přliš rádi. Chovají se prý arogantně, hlučně, grupují se po vícelidech a dělají jednoduše „bordel". Mnohde je v hostelu odmítají ubytovat jenom proto, že jsou to Izraelci. Nevím, co je na tom všem pravdy, spousta lidí to tu o nich říka. My jsme doposud s nimi žádné nepříjemné zážitky neměli a všichni Izraelci, které jsme tu potkali, se zdáli být fajn lidi.

EN: The Journey to Tupiza, a city in south Bolivia in full of color rocks and giant cactus, took from Uyuni through beautiful countryside approximately 8 hours.
Tupiza is not known only by its landscape with deep canyons, but also as the last place of the legendary duo Butch Cassidy and Sundance Kid, who robbed convoy with money worth a total of 90 000 USD. At this time a lot of money. Unfortunately (fortunately) it was their last robbery. Both are buried somewhere in unknown place near Tupiza.
Several local agencies offer tours to the places where these two bandits did their robbery and where they died, as well as from several hours to several days of horseriding trips along local canyons. We were still full of horseriding experience from brazilian Pantanal, so we decided to explore the canyons just by walk. Finally, we did not regret, as where riders could not continue on horseback, we could still walk, and especially in Canyon del Inca we climbed much further than usually anybody goes.

The only trouble here is, as in other places in south Bolivia, the permanent  dust. Eveytime we are being passed here by motobike, car, or even worse by truck or bus, we are immediately in unbreatable dusty air. Add thinner air at high altitude, and itś sometimes really crazy here. Later I got sick from it and had to stay in bed for 3 days. Romca of course resisted. We, men, are sick sometimes much quicker than our lovely womenJ
In one of the previous blog when I listed the foreign tourists that we keep meeting here in South America, I forgot to mention the Israelis. It is interesting that although it is a small country with only 5 million inhabitants, there are a lot of them anywhere in South America. A whole generation of young Israeli probably left the country and travel here, otherwise I can not explain it myself I heard that the reason is simple. In Israel, every boy and girl has to serve in the military after graduation. In case of boys it is 3 years, girls gave to serve 2 years. During the period of military duty they are paid quite well by the state. After their duty they have usually decent package of money what they saved, they are still young, single, so they just také off to the world to spend their money. South America is their very popular destination.
Unfortunately, the South Americans as a whole don´t like them so much. They are arrogant,  loud, they group and do simply "mess". Some hostels refuse to accomodate them only because of their origin. I do not know what's all the truth, and don´t want to judge anybody. We haven´t had any bad experience with thems and all the Israelis we have met there, seemed to be fine people.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: