Travel by Death Train

Trip Start Feb 25, 2012
1
26
54
Trip End Aug 13, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Bolivia  ,
Wednesday, May 9, 2012

English translation is below

CZ: Pantanal jsme opustili odpoledne 4. den našeho pobytu, kdy jsme byli Jeepem dopraveni na hranice Brazílie-Bolívie. Po nezbytných formalitách jsme chytli taxi a spěchali do nejbližšího bolivijského městečka Quijarro, odkud měl jet v 16 vlak do Santa Cruz. Od několika turistů jsme zaslechli, že to má být vlak dobrého komfortu s večeří a snídaní, a to za dobrou cenu. Vlak jsme stihli tak tak. Setkali jsme se tu s několika batůžkáři, které jsme potkali v Pantalu, takže nás cestovalo celkem asi 10 „gringos". Vlak však nebyl nic moc, s žádnou večeří ani snídaní. Jídelní vůz tam však byl, takže se najíst dalo.

Trasa, po které jezdí dnes vlak, nese neslavné jméno - vlak smrti. V minulosti zde bylo běžné, tak jako například v Indii, že lidé cestovali na střeše vlaku a zavlečeni všude možně, neboť vlaky byly naložené zbožím a nebylo kde jinde sedět. Spousta z nich kvůli pádům ze střechy vlaku tuto jízdu nepřežila.

Upřímně řečeno, ani se tomu nedivím. Byla ta to nejhorší jízda vlakem, jakou jsme kdy zažili.  Vagóny po kolejích skákaly sem tam, mlátilo to, div že kola neupadla. Chvílemi jsem pochyboval, zda jedem ještě po kolejích. Ačkoliv vlak po celou dobu nepřekročil rychlost 50 km/h, zdálo se, že každou chvíli musíme zaručeně vykolejit. Cesta trvala celou noc, přesněji 14 hodin. No, přežili jsme, chvála bohu, a přes ten všechen rachot kolem, se i trochu vyspali. Trochu.

Santa Cruz je jedním z největších měst Bolívie. Je to docela jiná Bolívie, než jakou by si ji kdo představoval. Celá východní oblast Santa Cruz je více brazilská než bolivíjská. Je to oblast nížin, zemědělským i ekonomickým motorem celé Bolívie. Není tedy moc divu, že se oblast Santa Cruz po celá léta snaží osamostatnit od zbytku hornaté, mnohem chudší, Bolívie.

V Santa Cruz jsme se nechtěli příliš zdržovat, neboť tu není nic extra k vidění. Plánovali jsme navštívit malé horské městečko Samaipata, vzdálené 3 hodiny jízdy od Santa Cruz, kde se nacházejí ruiny Inků, a kde je možno rovněž navštívit poslední místo působení Che Guevary, argentinského revolucionáře, který po kubánské revoluci přišel pokračovat do Bolívie. Bohužel nám hned na úvod v Bolívii zkomplikovaly plány demonstrace, které blokovaly většinu silnic napříč zemí. Cesta do Samaitapi byla uzavřená, tak jako kamkoliv jinam ze Santa Cruz. Čekali jsme tu dva dny, než jsme mohli vycestovat. Rozhodli jsme se pokračovat přímo do města Sucre a vynechat Samaitapu. Ruin Inků si užijeme asi víc než dost v Peru a Che Guevarovo místo skonu budeme holt nadále znát jen z filmu.

EN: We left Pantanal in the afternoon the fourth day of our stay there. We were taken by Jeep to  Brazil-Bolivia border. After the necessary formalities we caught a taxi and rushed to the nearest town Quijarro in Bolivia, where was a train leaving at 4 pm to Santa Cruz. We heard from few backpackers that the train has good comfort with breakfast and dinner included and all this for reasonable price. We managed to get to train station just 5 minutes before departure. We met few backpackers who we met in Pantanal. The train was more poor in comfort, with no dinner or breakfast. Anyway train has dinning car, so we could have some meal cause we did not have time to stock any food before departure. The route where the train runs today, bears infamous name - death train. In the past it was common, as for example in India, that people traveled on the roof of the train and dragged everywhere because trains were fully loaded with goods. Some passengers did not survive this travel due to fall from the roof of the train.
Honesly, this fact does not suprize me. It was the worst train ride we've ever experienced. The coaches jumped the tracks here and there, bumbed, that the wheels almost fell apart. Sometimes I doubted whether we were still travelling on the rails. Although the train did not exceed 50 km / h, it seemed that every moment we were guaranteed to derail. The ride lasted all night, exactly 14 hours. Well, we survived, thanks God, and despite the crazy bumbing night, we had a little sleep. A little bit.
Santa Cruz is one of the largest cities in Bolivia. It's very different Bolivia than anybody would believe. The entire eastern region of Santa Cruz is more Brazilian than Bolivian. It is an area of ​​lowlands, agricultural and economic engine throughout Bolivia. It is not therefore  surprising that the area of ​​Santa Cruz tries to become independent for years from the rest of the mountainous, poorer, Bolivia.
In Santa Cruz we did not want to stay long, because there is nothing extra to see. We planned to visit a small mountain town Samaipata, located 3 hours drive from Santa Cruz, where are found some Inca ruins, and where is also the last Che Guevara´s spot, the Argentine revolutionist who came to do revolution into Bolivia after the success in Cuba. Unfortunately, we were affected by political demonstration that happend throughout Bolivia, most roads had been blocked across the country. Road to Samaipata was closed as well, as anywhere else out from Santa Cruz. We waited there two days before we could leave. We decided to proceed directly with the city of Sucre and skip Samaipata. We will enjoy Inca ruins more than anough later in Peru and the last Che Guevara's spot we will stil know just from movie about him.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: