Feel the tropic, Paraguay

Trip Start Feb 25, 2012
1
22
54
Trip End Aug 13, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Paraguay  ,
Monday, April 23, 2012

English translation is below


CZ: O Paraguay se říká, že je jednou z nejchudších zemí Jižní Ameriky, a že toho nemá oproti jejím sousedům mnoho, co nabídnou. Proto je většinou backpackrů přehlíženo a obkoukem míjeno. My v Paraguay strávili pouhé 4 dny (teď litujem, že jme nezůstali déle), ale i za tu krátko dobu si myslíme, že ani jedno z toho není pravda. Naopak, nám se Paraguay líbila, a to moc. Lidé jsou zde úžasní, usměvaví a ochotní, víc než v jiných zemích, kde jsme doposud byli. Příroda je zde úžasná a země má jistě co nabídnout. Jediný problém je v tom, že země nemá tak dobře vybudovanou strukturu ubytovacích zažízení pro turisty, hostely pro backpackery tu krom hlavního města Asuncion prakticky neexistují, a to zřejmě mnoho cestovatelů odrazuje. Nicméně, přežít se tu dá, a to docela snadno. Jídlo je tu výborné, a hlavně, vše mnohem levnější, než v okolních zemích. Dálkový bus z Montevidea do Paraguay trval celých 18 hodin. Museli jsme překročit úzký pruh argentinského území, tzn. během jedné jízdy busem, jsme vstoupili i vystoupili z Argentiny. Bus byl tak luxusní, že v komfortnešjším jsme ještě nikdy nejeli. Sedadla byla jen po 3 v řadě, takže jsme měli místa jako v nějaké business třídě v letadle. Navíc jsme během cesty dostali třikrát jídlo. A to vše za velmi výhodnou cenu.

Naše první destinace v Paraguay bylo městečko na jihu, Encarnacion, odkud jsme se vydali prozkoumat ruiny, které tu zůstali po jezuitských misí z období 17.století. Navštívili jsme ruiny v Trinidad a Jesus, obě zapsané na seznamu UNESCO. Úžasná místa, vůbec jsme nelitovali, že jsme si sem takto zajeli. Naše další cesta v Paraguay vedla do rušného města Ciudad del Este na hranici s Brazílií. Je to vůbec největší hraniční koridor, kudy proudí obrovské množství zboží všeho druhu z Brazílie a zpět. Je to tu naprosto jiný svět, než jsme v Jižní Americe dosud poznali. Prodejci všeho možného, taxikáří, motorkáři, kamióny, busy, vše se to tu míchalo v obřím mumraji, jaký jsme kdysi poznali v Asii. Vypadalo to, že jedna poslovina tohoto 300 tisícového města se živí prodejem něčeho a ta druhá kšeftuje s penězmi. Tolik směnárem (Cambio) snad nikde jinde na světě víc být nemůže. Jsou tu úplně všude. Každé Cambio zaměstnává několik lidí, každé hlídá ozbrojená stráž. Do toho navíc stovky překupníků peněz na ulici. Ačkoliv je Paraguay levnější zemí, za ubytování jsme tu paradoxně platili více, než obvykle, neboť, jak už bylo řečeno, v zemi nejsou levnější hostely, tudíž jsme si museli připlatit za hotel.

V blízkosti Ciudad del Este se nachází druhá největší vodní elekrárna na světě, Itaipu dam, na řece Paraná. Určite to bylo místo, kam jsme se chtěli podívat. Tůra busem zde probíhá zdarma, tak jako i vstup do přilehlého muzea a zoologické zahrady. O celodenní program bylo tedy postaráno. Bus nás s výkladem provezl kolem celé elektrárny, pod hrází i nad hrází, s úžasnými výhledy na toto obří technicky velice náročné dílo. Výstavba zde trvala celých 11 let a byla ve své době největším dílem vůbec. Ve velikosti ji až v roce 2006 předčila vodní elektrárna Tři soutěsky v Číně. První výroba elektřiny tu počala v roce 1981. Od té doby elektrárna zásobuje 80% celou Paraguay a 20% Brazílii. Obě země si produkci elektřiny dělí rovným dílem. Hráz má uctyhodných 220 metrů do výšky a je neuvěřitelných 8 km dlouhá! 

Ze Ciudad del Este už to bylo jen co by kamenem dohodil k největším přírodním vodopádům světa – Iguazu falls, které si spolu dělí Brazílie a Argentina. Z Praguay jsme tedy museli několikrát překročit hranice, než jsme si Iguazu falls prohlédli ze všech stran. Ale o tom podrobněji v další blogu.

EN: The Paraguay is said to be one of the poorest countries in South America, and that there is not so much to see compare to other countries in South America. Therefore, it is usually overlooked by backpackers. We spent in Paraguay only 4 days (now we wish we stayed longer), but even after this short time we think that neither of these arguments are true. We liked Paraguay very much. People here are wonderful, smiling and helpful, more than in other countries in SA where we have been so far. Nature is amazing and the country has definetely something to offer. The only problem is that the country has lesser developed tourist accommodation, there is lack of backpacker hostels at all except the capital Asuncion, what perhaps discourages many travelers. However, its easy to travel here. The food is excellent, and most importantly, everything is much cheaper than in neighboring countries.
Bus from Montevideo to Paraguay lasted 18 hours. We had to cross a narrow strip of Argentine territory, during one bus ride, we entered and exited Argentina again. Bus was so luxurious that we have never traveled in more comfortable. The seats were just by 3 in a row, so we had comfort like in business class on a plane. In addition, we were given meal three times during the journey. And all this for very reasonable price.
Our first destination was a small town in Paraguay in the south, Encarnacion, where went to explore the ruins that remained after the Jesuit missions of the 17th century. We visited the ruins in Trinidad and Jesus, both listed by the UNESCO. Amazing places.

 Our next ttavel in Paraguay led to the bustling town of Ciudad del Este on the border with Brazil. It is the largest border corridor through which flows a huge amount of goods of all kinds from Brazil and back. It's totally different world than we have so far known in South America. Vendors of all sorts, taxi drivers, motorcyclists, trucks, buses, everything here is mixed in a giant carnival, what we once learned in Asia. It seemed that one half population of the 300 thousand city lives out by selling something and the second half exchange money. There are so many exchange offices (Cambio), perhaps nowhere else in the world can be more.  Each Cambio employs several people, each i salso guards by armed guard. In addition, hundreds of dealers exchange money on the street. Although Paraguay is cheaper country, we paid for accommodation paradoxically more than usual, because, as already mentioned, in the country is lack of cheaper hostels, so we had to pay extra for a hotel.
There is found second largest water plant in the world near Ciudad del Este, the Itaipu dam on the Parana River. Certainly it was a place what we wanted to see. The tour bus is free here, as well as access to close museum and zoo. So the day program was well done. Tour bus took us around the power station, below the dam, above the dam, with amazing views of the giant technically very demanding work. Construction lasted here for 11 years and was the largest in its work at all at this time. In 2006 it was surpassed by Three Gorges hydropower plant in China, but still the most anual generating capacity is done here. The first electricity production began here in 1981. Since then, the plant supplies 80% of the 20% of Paraguay and Brazil. Both countries divide electricity production equally. The dam is an impressive 220 meters in hight and is 8 km long, incredible!
From Ciudad del Este was just a stone's throw away from the world's largest natural waterfalls - Iguazu Falls, which is shared by Brazil and Argentina. From Paraguay we had to cross the border several times before we could see Iguazu Falls from both sides. Story continues in next blog.

Post your own travel photos for friends and family More Pictures

Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: