Montevideo, Uruguay

Trip Start Feb 25, 2012
1
21
54
Trip End Aug 13, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Uruguay  ,
Friday, April 20, 2012

English translation is below

CZ: V Montevideu, hlavním městě Uruguay s 1,5 miliónem obyvatel, jsme poprvé využili couchsurfingu. Couchsurfing je komunita lidí na internetu, kde si lidé navzájem pomáhají s cestováním, poznáváním noných míst a s ubytováním v místech po celém světě. Tzn. couchem, kdy vám hostitelská osoba dá k dipozici část svého ubytování - couch. S prostou podmínkou, že vše je realizováno zcela zdarma a dobrovolně. Je to báječná věc, jak se člověk může setkávat s lidmi z celého světa, dozvědět se od nich mnoho zajímavého o jejich zemi, procvicičt si cizí jazyk a udělat si nové přátelé třeba na druhém konci zeměkoule. Mnoho lidí, co nabízejí ubytování, buď v minulosti hodně cestovali, a ti druzí, co necestovali nebo nemohou, to dělají proto, aby svět přicházel do jejich domu. V Buenos Aires se nám nepodařilo žádný couch sehnat, neboť BA je stále zaplaveno tisíci turisty. Z Montevidea se nám ozval couchsurfer Claudio, který nám nabídl ubytování, na kolik dní jsme jen potřebovali. Přivítal nás na autobusovém nádraží. Od prvního okamžiku nám bylo jasné, že Claudio je velice milý a přátelský člověk. Vzal nás hned k sobě domů, kde měl pro nás nachytanou parádní večeři! To jsme tedy nečekali. Další dny jsme tedy na oplátku vařili my, a tak se to střídalo po celé 4 dny, co jsme u něj zůstali. Claudio žije sám v dvoulůžkovém apartmánu 5km od centra. Pracuje jako sociální pracovník ve věznici pro mladistvé a jak říká, práce ho tak stresuje a vyčerpává, že couchsurfing je přesně to, co potřebuje a uklidňuje ho. A také to vyhledává kvůli studiu angličtiny, aby se zdokonalil a mohl snázejí cestovat do Evropy. To my zase potřebovali zdokonalit svoji španělštinu, takže jsme se navzájem dobře doplňovali. U Claudia jsme se cítili opravdu jako doma, a jeho hlavní pozorností bylo, aby tomu tak bylo. Především díky němu jsme měli v Montevideu báječný pobyt, a během těch 4 dnů strávených u něj jsme se velmi dobře spřátelili. Povídali jsme si o všem možné a díky němu se dozvěděli mnoho zajímavého o jeho zemi a lidech, což bychom se i z těch nejmoudřejších knih těžko dozvěděli.

V Montevideu jsme pobývali přes víkend, a jelikož pondělí byl svátek, Claudio měl čas se nám věnovat a ukázat nám město. Centrum je krásné s mnoha koloniálními budovami. V přístavu jsme si zašli na obří steak, který byl přímo delikátní. Vylezli jsme si na nejvyšší budovu města, odkud jsme měli panoramatický výhled. Další dny jsme trávili procházkami parků a dlouhých pláží, kterými se Montevideo vyznačuje. Uruguayské pobřeží je prakticky celé lemováno písčitými plážemi, kde je parádní koupání a je to destinace číslo jedna zejména pro dovolenkáře z Buenos Aires i zbytku Agentiny. Nejznámnější letovisko Perto del Este prý argentiňané prohlašují za svoje, ikdyž tomu tak samozřejmě není.

Měli jsme také čas na přemýšlení a plánování, co dál. Naše další destinací bylo Iguazu falls na samotném severu Argentiny na hranici s Brazílií a Paraguay. Objevili jsme paraguayskou společnost, co má autobusový spoj z Montevidea do Paraguay, nedaleko zmíněných vodopádů. Rozhodli jsme se tedy, že se na skok mrknem i do Paraguay, když byl ten bus za tak dobrou cenu. Lístky jsme si bukovali přes internet. Avšak ve chvíli platby kreditkou, web, přes který platba probíhala, zamrzl, a nic už jsme z něj nedostali. Přes naší českou banku jsme však zjistili, že peníze z účtu odešly, sedadla v buse se však nebukla, pač rezervašční proces neproběhl do konce. Úplně jsme si vzpomněli na stejnou situaci, která se nám stala před lety při bukování letenky přes Ryan Air. V tu chvíli nám bylo jasné, že tohleto nebude pro nás jednoduché, a budem potřebovat nejmíň 15. lekci španělštiny, vyřešit tento problém. No, nebýt Claudia, který nám pomohl s těmi mnoha telefonáty a emaily do Paraguay (bylo to vážně na jeden celý večer a následující ráno, než se to vyřešilo), tak nevím nevím, zda bychom naše lístky nebo peníze vůbec někdy viděli. Někdy člověk holt potřebuje to štěstí v něštěstí. Nakonec vše dopadlo dobře a my se loučili s Claudiem na nádraží, děkovali za vše , co pro nás udělal, a už seděli v buse, který nás  vezl v ústrety dalšímu dobrodružství, tentokrát do další země Paraguay.

EN: In Montevideo, the capital of Uruguay, with 1.5 million inhabitants, we first experience CouchSurfing. CouchSurfing is a community of people on the Internet, where people help each other to travel, explore new city and offer them accommodation-couch.  With a simple condition that everything is done completely for free and voluntary. It's a wonderful thing, how one can meet people from round the world, learn from them many interesting things about their country, practice language and make new friends on the other side of the globe. Many people who provide accommodation, either travelled in the past, and the others who did not travel or can not, they do so, that the world comes to their house. In Buenos Aires we did not get any couch, because BA is still flooded with thousands of tourists. From Montevideo we got reply from Claudio, who offered us accommodation. He greeted us at the bus station. From the first moment we were sure that Claudio is very nice and friendly person. He took us immediately to his home where he welcomed us with great dinner!  Claudio lives alone in a double apartment 5km from the center. He works as a social worker in prison for juveniles and says the work is so stressful and exhausting, that CouchSurfing is exactly what it needs. And he also seeks to study English in order to have easier travel to Europe. In turn we needed to improve our Spanish, so we complemented each other well. We felt really by Claudio like at home, and his main concern was that we feel like at home. First of all thank to him we had a wonderful stay in Montevideo, and during those four days we spent with him, we became very good friends. We talked about everything and  learnt many interesting facts about his country and people.

In Montevideo we stayed over the weekend, and since Monday was a holiday, Claudio had time for us and show us the city. The center is beautiful with many colonial buildings. In the harbor we went to have a giant steak, which was delicious. We climbed the tallest building in town with panoramic view. Other days we spent walking long beaches and parks, which characterize Montevideo. Uruguayan coast is surrounded by sandy beaches where swimming is great and it's number one destination for holidaymakers especially from Buenos Aires and the rest Agentiny.The most famous resort Puerto del Este is claimed by Argentineans as their resort, but this is of course not true.
We also had time to think and plan what to do next. Our next destination was Iguazu Falls on the extreme north of Argentina on the border with Brasil and Paraguay. We found a paraguayan company what has buses from Montevideo to Paraguay, near Iguazu. So we decided to jump on and check Paraguay, when the bus was in such a good deal. We were booking tickets via the internet. However, while credit card payments, web has frozen, and we did not get anything more from it. Despite our bank account was charged, seast not booked. Totally we remember the same situation that happened to us years ago when we booked tickets via Ryan Air. At that moment we were clear that this is going to be not easy for us, and we would need at least 15th Spanish lesson, to solve this problem. Well, without Claudio, who helped us with the many phone calls and emails to Paraguay (it was really for one whole night and the next morning), so I do not know whether we would see our tickets or money any more. Sometimes you just need a blessing in bad luck. In the end everything went fine. We said goodbay to Claudio, thanked him for everything done for us, and were sitting in the bus, which drove us to meet another adventure. This time to new country, Paraguay.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: