Colonia del Sacramento, Uruguay

Trip Start Feb 25, 2012
1
20
54
Trip End Aug 13, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Uruguay  ,
Wednesday, April 18, 2012

English translation is below


CZ: Jak jsem zmínil v předchozím blogu, rozhodli jsme se na pár dní prozkoumat Uruguay, než se vydáme dále na sever. Lodí z Buenos Aires jsme se přeplavili do pobřežního městěčka Colonia. Předcházel tomu však další přechod hranic. Tentokrát to bylo s potížemi. Když jsme totiž cestovali stopem z chilského Santiaga přes Andy to argentinské Mendozy, Argentinci, co nás vezli autem přes chilsko-argentinské hranice, nezastavili, protože oni jako argentinci zřejmě nemusí, a my v živém hovoru s nimi, zapomněli, že my potřebujeme argentinské razítko do pasu. Uvědomili jsme si to až pár set km za hranicemi. Doufali jsme, že až budem opuštět Argentinu, imigrační si toho nevšimne. Bohužel, všimnul si. Protivnej dědek začal řešit, kde sme se vzali v Argentině, když nemáme razítko atd. Naštěstí se to nějakým telefonátem někam po chvíli vyřešilo a byli jsme vpuštěni do Uruguay.
Plavba trvala asi 2 hodiny přes úžinu-kanál, zvaný Rio de la Plata. I přestože se to tu svoji velikostí jeví jako oceán, jedná se stále o řeku obřích rozměrů. Voda je zde totiž stále sladká, a to až několik set kilometrů zasahujících do oceánu. Svými 220 km do šířky se jedná o vůbec největší říční tok na světě, přesahující svými rozměry i Amazonku! Pravda je, že voda všude kolem argentinského pobřeží v BA i v Uruguayi, je hnědě kalná jako v řece. Je to vskutku zajímavá podívaná. Čistě modrá voda se objevila až ve vzdáleném Montevideu, kde jsme trávili následující dny.

Colonia je příjemné rybářské městečko, kde se zastavil čas. Nachází se zde domy typické pro tuto lokalitu se spoustou muzeí a majákem, kam jsme si vylezli. Z Colonie jsme se ještě navečer přes dvě hodiny jízdy busem přesunuli do hlavního města Uruguaye, Montevidea.

Naše první dojmy z nově navštívené země byly kladné. Uruguay je někdy přezdíváno jako Švýcarsko Jižní Ameriky. To pro jeho silný bankovní a finanční sektor. Tato malá země (dvakrát větší než ČR) zažívá velký ekonomický boom, mzdy letí nahoru, ale s nimi bohužel i ceny (ty snad ještě rychleji). Běžné věci, jako i potraviny, jsou zde hodně drahé. Hlavní oblasti příjmů země spadají do již zmíněného bankovnictví, dále je to především chov hovězího, prodej sofware, a v neposlední řadě turistický ruch. Uruguajci vám všichni řeknou, že jejich hovězí je nejlepší na světě, ještě lepší než to argentinské. Jak jsme se později sami přesvědčili, Uruguay je krásná zelená země plná pastvin a zemědelské půdy. Hodně nám to svou zelení připomínalo irsky ostrov.

EN: As I mentioned in a previous blog, we decided to explore Uruguay for few days before heading further north. By ferry from Buenos Aires, we crossed over to the coastal town of Colonia. However, it preceded another border crossing. This time it was with difficulty. When we hitchhiked before from Santiago, Chile across the Andes to Argentina Mendoza, we drove by car through the Chilean-Argentine border with Argentineas who did not stop at immigration, because they do not have to, and we totally forgot that we need stamp. We have to hope that when leaving Argentina, immigration won´t notice. Unfortunately, they noticed. Strict old man began to deal with where we entered Argentina, when we do not have any stamp, etc. Fortunately, after some call somewhere resolved this problem and we were allowed to enter Uruguay.
Cruise lasted about two hours through the strait-channel, called the Rio de la Plata. Even though it's size seems to be like an ocean, it is still a river of giant proportions. The water here is still sweet spread few houndred kilometers into the ocean. With its 220 km in width is the largest river flow in the world, even larger then Amazon! The truth is that the water around the coast of Argentina and Uruguay in BA, is just as murky in the river. It's really interesting to watch. Pure blue water came up on in Montevideo, where we spent the following days.
Colonia is a nice fishing village where time has stopped. There are houses typical of this site with lots of museums and lighthouse, where we climbed. From Colonia we traveled the same evening by bus to the capital of Uruguay, Montevideo.
Our first impressions of the new country were positive. Uruguay is sometimes called as the Switzerland of South America. For its strong banking and financial sector. This small country (twice CR) is experiencing a great economic boom, wages rise up, but unfortunately, with prices (which rise even faster). Common things such as foods are very expensive. The main areas of income countries fall into the above mentioned banking, then beef breeding, selling software and tourism. Uruguayans all say that their beef is the best in the world, even better than in Argentina. Uruguay is a country full of beautiful green farmland. Very similar to Ireland.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: