Cenotes in Yucatan, Merida

Trip Start Mar 16, 2011
1
67
146
Trip End Feb 26, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Mexico  , Yucatan Peninsula,
Sunday, November 25, 2012

English translation is below
 
 
CZ: Merida, hlavní město provincie Yucatán, je velkým turistickým lákadlem. Není to daleko od nejnavštěvovanějšího mayského města Chichen Itza, ale především od Cancůnu, přímořského letoviska v Karibiku, odkud ta všechno masa turistů přijíždí. Cesta z Campeche uběhla rychle. V Měridě jsme měli na večer na náměstí sraz s dalším couchsurfistou, tentokrát to měla být nějaká Raguel, co nám nabídla nocleh. Poslední email od ní jsme si už nestihli přečist, takže jsme čekali u katedrály a doufali, že někdo přijde. Přišla, i se svým mužem Antoniem. Ani jeden z nich neuměl anglicky, takže tentokrát probíhala veškěrá komunikace ve španělštině. Samožřejmě jsme to věděli už z předešle emailové komunikace s Raguel, ale rádi jsme tento couch přijali. Alespoň nás to donutí mluvit víc španělsky.  Raguel a Antonio nás vzali hned k nim domů, kde jsme si odhodili batohy, a hned jsme společně vyrazili zpět do centra na nějaké to pivko. Po cestě jsme ještě sesbírali pár jejich přátel, postupně se další a další nabalovali, že nás nakonec na tom pivku bylo asi kolem desíti. Jedna jejich kamarádka, Shasna, uměla docela slušně anglicky, takže jsem si aspoň na chvíli mohl oddychnout a odpočinout si od španěslštiny,ze které mi chvílemi šla už hlava kolem, to když všichni u stolu spustili naráz.Byla sobota večer, takže to v centru docela žilo. Jeden starší pán tam na ulici k našemu úžasu hrál na ruční pilu na dřevo. Tedy na ten list té pily. Ťukal do ní paličkou a přitom tím listem kroutil všemi směry, tak aby to vydávalo různě vysoké tóny. Ragual a Antonio bydlí v pronajatém apartmánu s jedním velkým pokojem, takže jsme spali na madracích hned u dveří kousek od jejich madrace. Když se to všechno rozlořilo, nic moc místa, ale čtyři lidi se tu vyspat mohli a nám to pohatě stačilo. Ještěže ale nemají psa, to by to tu asi vypadalo.V neděli, na druhý den, jsme se všichni spolešně i s kamarádkou Shansou vydali do 40 km vzdálené vesničky, kde se nacházelo množství podzemních jeskyní - Cenote, v kterých se dá plavat. Tam jsme dojeli busem, a po cenotech už nás vozil najatý moto-taxík. Byla to vážně sranda. Moto taxi je obyčejná malá motorka, která má vepředu místo kola upravené sedátko pro dva pasařéry. Náš řidič (jeden z potomků Mayů), nás na svůj malý povoz složil všech 6 a celý den nás vozil. Po první jízdě jsem pochyboval, že to ta motorka celý den vydrží, občas jsme jeli cestou necestou, kola mlátila, ale ani jendou jsme nepáchli a on nás vážně v pořádku všude dovezl. Romča s Raguel seděli vepředu, já s Antoniem stáli na bocích té kontrukce vepředu, kde holky seděli, a Shasna na motoce vzadu za řidičem. Celkem jsme navštívili 5 cenotů. Každá jeskyně byla jiná. Mnohé velmi hluboké, některé s denním světlem, které se tam otvorem dokázalo dostat, jiné zcela tmavé osvětlené jen elektrickými lampami. Všechny však s krásně průzračnou teplou vodou, v které se dalo báječně plavat. Byl to zážitek, takový, jaký jsme ještě neměli. Celý Yucatán je prošpikován takovými jeskyněmi naplněnými vodou. Podloží je zde vápencového původu, které má na svědomí vznik těchto děr. Vápanec je totiž měkký, lehce se vymýlá, takže dešťová voda tu po tisícíletí provrtala celý Yucatán jako ementál. Na Yucatánu nenajdete žádné řeky. Veškerá dešťová voda tu prosakuje, vytváří  cenoty a plní je vodou. Byli jsmee moc rádi, že  nás naši přátelé na tento výlet vzali. Den jsme si parádně užili, a nebýt toho, že po návratu nebylo možno nikde v celém městě koupit vůbec žádně pivo, na které jsem se po horkém náročném dni plného plavání a lezení v jeskyních, těšil, jako nikdy předtím, bylo by to úplně super. Jak jsme se dozvěděli, v neděli se alkohol na celém Yucatánu prodává pouze do 5. hodiny odpolední! Sakra práce, to mi dělat něměli. Zrovna dnes ne! Naštěstí jsme v centru města objevili restauraci, kde nám pivo prodali, sice dražší, za cenu pro turisty, ale pivo to bylo.V pondělí už museli zase všichni do práce, takže sme si s Romčou sami prolezli centrum města, zašli na tacos, odpoledne se vrátili pro věci, rozloučili se Raguel a Antoniem, a se slovem díky za jejich couch a škvělou společnost, jakou nám dělali, se odebrali na autobusové nádraží.

 

EN: Merida, the capital of the province of Yucatan, is a big tourist attraction. It's not far from the most visited Mayan city of Chichen Itza, but especially from Cancun, a seaside resort in the Caribbean, where most tourist come from here.The journey from Campeche passed quickly. In Merida we had meeting with another couchsurfer, this time it should be Raguel, who offered us couch. We did not manage to read last email from her, so we waited at the cathedral, hoping someone will come. She came along with her husband Antonio. Neither of them spoke any English, so this time all communication just in Spanish. Of course we already knew that from the previous e-mail communication with Raguel, but we were happy to accept this couch. At least it will force us to speak more Spanish. Raguel and Antonio took us right to their apartment, where we just dropped our backpacks, and we immediately went back together to the center for a beer. Along the way, we met few of their friends, and in the final was like ten of us. One of their friends, Shasna, spoke quite good English, so I could relax from Spanish for a while:-) On Sunday, the second day, we all together with Shasna went to 40 km distant village, where are many underground caves found - Cenote, in which you can swim. We arrived there by bus, and after it hired moto-taxi around cenotes. It was really fun. Our driver (one of the descendants of the Mayas) took all 5 of us us on his little moto and drove us around all day.  In total, we visited 5 cenotes. Each cave was different. Many very deep, some with natural light,  some very dark lit only by electric lights. All however with beautifully clear warm water, in which the swim was perfect. It was an experience, such as we have not had yet. The whole Yucatan is riddled with such caves filled with water. The bedrock is limestone origin, which is responsible for the creation of these holes. Limestone is soft, slightly washed out, so rainwater tears through the entire Yucatan like Swiss cheese. There are no river in entire Yucatan.We were very glad that our friends took us on this trip. We enjoyed this sunny day a lot, and except the fact that after return was not possible anywhere in the city to buy any beer at all, which I was looking for like hungry dog after a hot busy day full of swimming and climbing in caves, it would be all great . As we learned, on Sunday's alcohol is sold all over the Yucatan only until 5 pm! Damn! Fortunately, we found one place where we could get few beers.On Monday, everybody had to work again, so we walked the city ourselfs, stopped for tacos, then returned to pick up our stuff, said goodbye Raguel and Antonio, and thanked them for their couch and great company, and left for bus station. 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: