Under the active Popokatepetl - Puebla

Trip Start Mar 16, 2011
1
63
146
Trip End Feb 26, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Mexico  , Central Mexico and Gulf Coast,
Sunday, November 18, 2012

EN translation is below

CZ: Konečně jsme tak nějak sestavili velmi hrubý plán cesty napříč Mexikem a celou centrální Amerikou (ikdyž se jistě naše cesta ještě mnohokrát změní) a mohli se z Mexico City vydat do Puebly, půlmilionového města, asi dvě hodiny cesty busem na východ od hlavního města. Po cestě jsme míjeli sopečné velikány, Iztaccihuatl a také známy Popokatepetl, aktivní sopku ohrožující 30 miloiónovou populaci v jeho těsné blízkosti. Oba dva obry jsme si mohli celkem dobře prohlédnou z dálnice. V Pueble už na nás čekal Leo, další couchsurfer, který nám nabídnul nocleh zdarma. Leo studoval turismus, byl tedy skvělým hostitelem a guidem v jedné osobě. Hned po příjezdu jsme se však zůčastnili pravé mexické rodinné oslavy. Leo byl totiž zván na oslavu narození dítěte jeho spolužačky ze studií. Mexická párty, to je něco! Jí se a pije, co hrdlo řáčí. Obsluha je prvotřídní, najatými číšníky a kuchaři. V Mexiku se nikdo nemusi ostýchat vzít si na oslavu s sebou někoho cizího, kdo zvaný není. My měli celou dobu obavy, zda nejsme nezvanými hosty, celá párty nás ale hned přesvědčila, že zvaný je tady úplně každý. Leo nás seznámil s mnoha jeho přáteli, a my se docela dobře bavili.Leo se o nás staral jako o své nejlepší hosty. Tři dny jsme strávili v jeho rodině. Žije v domku se svými rodiči, sestrou a mladším bratrem. Byli jsme krmeni a napájeni mexickými specialitami, ikdyž jsme mnohokrát s díkem zdůrazňovali, že to nemusejí dělat. Vždy se nám dostalo odpovědi, že v Mexiku je běžné se o hosta dobře starat, a že to dělají rádi. Tak jsme je nechali. A měli se dobře:-) V neděli nás Leo i s jeho partou kamarádů vzal na závody motorek na okruhu. Odpoledne jsme si ještě stihli proběhnout centrum města s nejvýznamnějšími památkami a na druhý den se chystali posunout dál do další destinace. Tím mělo být přístavní město Veracruz.

 EN: Finally, we somehow put together a rough itinerary across Mexico and all Central America (although certainly our journey will change much) and therefore were able to go to Puebla, half milion city, about two hours by bus ride east of the capital. Along the way we passed a volcanic griants Iztaccíhuatl and well known Popokatepetl, active volcano threatening  population of 30 milions in its immediate vicinity. In Pueblo Leo was waiting for us, another CouchSurfer who offered us couch. Leo studied tourism, so he was great host and the guide in one person. Upon arrival, we attended real Mexican family celebration. Leo had been invited to celebrate the birth of baby of his classmates from the studies. Mexican party, that's something! Service is top notch, hired waiters and cooks. In Mexico, one does not need hesitate to take to party some stranger, who is not invited. We were worried the whole time that we are uninvited guests, the whole party and everybody convinced us that we are very welcomed. Leo introduced us to many of his friends, and we had a lot of fun.Leo took care of us as his best guests. We spent three days in his family. He lives in a house with his parents, sister and younger brother. We were feeded by Mexican specialties, even though we many times politely told them that they do not have to do that for us. We always got answers that in Mexico it is common to take good care of the guests, and that they like it. So we let them do that:-) On Sunday Leo and his group of friends took us for moto racing competition. In the afternoon, we still managed to walk the city center with the most important monuments and the next day were ready to move on to the next destination. This time to the port city of Veracruz.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: