Once the largest city in the world - Mexico City

Trip Start Mar 16, 2011
1
62
146
Trip End Feb 26, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Mexico  , Central Mexico and Gulf Coast,
Wednesday, November 14, 2012

EN translation is below
 
CZ: Naší první destinací v Mexiku bylo samotné Mexico City, kam jsme přiletěli z kalifornského L.A. Byly jsme opět cestovatelsky nabuzeni na exotiku. Nějvětší město světa. Alespoň tak jsme se vždy učili na základní škole. To už ale řadu let neplatí, a minimálně počtěm obyvatel je Mexico City zdaleka překonáno japonským Tokiem anebo indickým Dillí. Tak i tak, stále platí to, že toto obří 20 miliónové město leží v nadmořské výšce 2200 m, což z něj dělá místo, kde je poměrně příjemné klima oproti zbytku horkého tropicko-subtropického Mexika.Přes Couchsurfing jsme měli domluvený nocleh u Reyny, která nás i se svým přítelem Arturem čekala už na letišti. Reyna byla momentálně bez zaměstnání, takže se nám mohla věnovat. A byla tomu ráda. Společně s ní, Arturem a také kamaráden Dantem jsme pár dní poznávali město, které toho mělo skutečně co ukázat. Jeden den sme se také setkali s naší kamarádkou Albou, kterou jsme poznali před několika měsíci v brazilském Rio de Janerio. Tenkrát nám při loučení říkala, ať se jí určitě ozvem, kdybychom se někdy náhodou dostali do Mexico City. Tehdá jsme se tak usmáli, pač sme netušili, že se to vážně uskuteční a že tu budem tak brzy. Shledání to bylo moc milé. Alba nás provedla historickým centrem města, vzala na kafe a ukázala nám její byt. Tedy vlastně jen vstupní dveře, zabouchla si totiž klíče uvnitř a nemohla se tedy dostat do bytu. Musela čekat na spolubydlící, až se vrátí z práce. To my už se mezitím rozloučili, pač bylo něco dalšího v plánu. Ještě sme společně předtím stihli výtahem vyjet na nejvyšší budovu města s názvem Latinoamericano, kde mají v nejvyšším patře a také na střeše vyhlídku. Docela slušný výhled, dokonce jsme konečně v dálce za městem zahlédli aktivní vulkán Popokatepelt, všem nám známý ze zeměpisu. V Mexicu City je zajímavé sledovat budovy, zejména historické stavby jako kostely nebo katedrály, neboť, jak si člověk hned může všimnout, vesměš všechny jsou šikmé, nahnuté do strany. To mají na svědomí nejenom četná zemětřesení, ale i fakt, že Mexico City vzniklo na místě, kde se dříve nacházelo obří jezero, po kterém už není sice ani památky, ale půda je zde zrejmě stále dost podmáčená nato, aby se budovy lehce nahnuli.S Reynou jsme se další den vypravili do 50 km vzdáleného Theoteuacánu, aztezkým pyramidám. Pro nás vůbec první pyramidy, jaké jsme kdy spatřili. Lidí tu bylo až až, ale nám to vůbec nevadilo. Strávili jsme tu celý den, a nemohli se tohoto úžasného místa nabažit. Mexické jídlo, a jeho všechny variace, jsme měli možnost zkoušet hned od prvního okamžiku. A hned jsme si je zamilovali. Po nějaké době z té pestrosti stravy ale člověk tak trochu vystřízliví, a uvědomí si, že se vlastně vše točí jen kolem tortillas, které se podávají a jí úplně se vším, všude a kdykoliv. Mění se jen přísady a chilli, které lidé rvou úplně do všeho. Že jsme byli už v pár zemí, kde to s čili dost přehánějí, ale tady v Mexiku je to vážně síla! Už snad i nemluvňata tu jí víc kořeněného, než co jsme schopni pozřít my. Běžně se tu konzumuje i zmrzlina s čili, veškeré nápoje jsou pálivé, dokonce i pivo. Do něj běžne sypou sůl, podávají s citrónem, přidávají koření atd. Byl jsem svědkem, kdy si jeden bořík obrátil do půllitru piva rovnou cekou lahvinku toho nejpálivějšího čili, jaké snad existuje. Po několika dnech sme se od Reyny přestěhovali k dalšími couchsurfingu, k Abrahamovi. Ne proto, že by se nám u Reyny nelíbilo, to naopak, ale Abraham byl vlastně první couchsurfer, kdo se nám ozval a nabídl nám nocleh, a my cítili, že by nebylo fér ho úplně odmítnou. U Abrahama tou dobou pobýval další mladý pár z Francie se svojí malou tříletou dcerkou Iris. Vydali se na cestu z Kanady a chtějí během roku projet celou střední a Jižní Ameriku. Dobře jsme si všichni popovídali, zejména o cestování, a měli se u Abraháma skutečně fajn. Jeden večer jsme vyrazili trochu popít do baru a poznat noční život v Mexiko City. Abraham nás seznámil s několika jeho přáteli, Romča si dokonce s jedním z nich zatančila i Salsu, kterou jsme do té doby samozřejmě neuměli (a ani neumíme), a měli jsme zkrátka prima večer. Jednou takhle v noci nás probudily vibrace, postel a celý pokoj se najednou třásl, a my si okamžitě uvědomili, že je to zemětřesení. Docela blbý pocit, hlavně když člověk netuší, jak dlouho to bude trvat, zda minutu, hodinu, anebo jestli nespadne půl města. Naštěstí to tentokrát trvalo jen asi minutu. Druhý den kolem toho byla všude celkem živá diskuze, ale jak jsme se dozvěděli, nic vážného se nikde nestalo. Epicentrum bylo asi sto kilometrů od města, o síle skoro 6 stupňu Richterovi stupnice.S Mexico City jsme se po týdnu pobytu prozatím rozloučili, u Reyny v bytě nechali nějaké naše věci, které nebudem na cestě potřebovat, jako nakoupené suvenýry atd., a slíbili, že se zas ukážem. Vymysleli jsme si totiž konečně plán naší cesty napříč Centrální Amerikou, a vrátit se zpět do Mexico City do toho plánu zapadalo.

EN: Our first destination in Mexico was Mexico City, where we flew in from LA, California. We were again excited to travekl some exotics.Biggest city in the world. At least we were all taught in elementary school about that. But that's not true any many for years, and at least a population of Mexico City is by far exceeded by Tokyo Delhi. Either way, the fact is that this city of 20 million city lies at an altitude of 2200 m, which makes it a place where there is relatively pleasant climate compared to the rest of the hot tropical-subtropical Mexico.Through CouchSurfing, we had couch at Reyna, she and hier boyfriend Arthur waited at the airport for us. Together with her, Arthur and Dante (their friend) we explored the city that it had really a lot to show. One day we also met with our friend Alba, we met a few months ago in Rio de Janerio. Reunion was very nice. Alba has guided us through the historical center of the city, we sat for coffee and later she took us to show her apartment. Well actually just the front door, she forgot the keys inside. She had to wait for a roommate to open the apartment. Still we managed to lift together the city's tallest building called Latinoamericano, where is view platform  on top floor. Pretty decent view, in the far distance we could see even Popokatepelt -active volcano. Next day we went with Reyna to Teotihuacán, aztecs pyramids located 50 kms away from city. For us, the first pyramid we've ever seen. We spent all day and could not get enough of this amazing place.We had the opportunity to try Mexican food, and all its variations from the very first moment. And now we are in love withg it. After some time you realize that actually everything revolves around tortillas, served and eaten entirely with everything, everywhere and anytime. Varies only and chili ingredients that people tear their way into everything. After a few days we moved from Reyna to other CouchSurfing spot, to Abraham. Not because we would not like it at Reyna, on the contrary, but Abraham was actually the first CouchSurfer who came to us and offered us couch, and we felt that it would not be fair to completely reject it. At that time Abraham hosted another young couple from France with their little three-year-old daughter Iris. They started in Canada and plan to travel in year the whole Central and South America. One evening we went to the bar for a little drink and entertainment attractions in Mexico City. Abraham introduced us to several of his friends, Romča even epxerience to dance salsa with one of them.Once in the night woke up us some vibration, the bed and the room was suddenly shaking, and we immediately realized it was an earthquake. Pretty bad feeling, especially when no one knows how long it will take, whether minute, hour, or whether falls half of the city. Fortunately, this time it only took about a minute. The next day was everywhere around quite lively debate about that, but as we learned, nothing serious happened. The epicenter was about one hundred kilometers from the town, on the strength of nearly 6 degrees Richter scale.After a week we said goodbye to Mexico City, we stored some of our stuff in Reyna´s apartment, and promised that they will show again. We have made rough plan our journey across Central America, and coming back to Mexico City falls into our plan.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: