Jurassic park

Trip Start Nov 15, 2011
1
9
27
Trip End Feb 01, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Australia  , Queensland,
Wednesday, November 30, 2011

Voor wie mijn vorige blog over de camping gelezen heeft, wil ik toch nog een kleine voetnoot meegeven. De ene camping is de andere niet. In Yeppoon zijn we onbewust en geheel accidenteel terechtgekomen op een Benidorm Bastard retraite. Het begon allemaal nogal onschuldig met een pauw die voorbij de camper kwam paraderen. We sloegen het prachtige beest gade tot het bijna begon te blozen. Onze blikken verschoven zo van de ene zijde van de camping naar de andere in navolging van dit edel stuk gevogelte en toen we verder staarden, keken we recht in de gezichten van vergevorderde fossielen, genietend van hun uitgekiend pensioenplan.

Versta me niet verkeerd, het waren vriendelijke mensen en ze verdienden hoogstwaarschijnlijk allemaal om daar hun alsmaar schraler wordende tijd en ruimte optimaal op te souperen. Wij vielen er gewoon nogal kostelijk amusant uit de grauwe toon der vergankelijkheid.

So when in Rome do as the Romans do...en we kampeerden op een extreem gezapig tempo verder.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: