Berkeley

Trip Start May 01, 2013
1
31
32
Trip End Jul 15, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , California
Saturday, July 6, 2013

Alespoň jeden semestr. Snad to někdy vyjde. Prozatím to byla jen jednodenní zastávka na jedné z nejznámějších amerických univerzit s jednou z nejprestižnjších sociologických kateder na světě. O prázdninách dost opuštěná, ale alespoň ty chodby... a také knihovna.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: