עוד מעט...

Trip Start May 25, 2010
1
46
Trip End May 25, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
f€"â'oef€"â'oef€"â€z¢f€"'ª - f€"'¢

Flag of Israel  ,
Monday, May 24, 2010

שבועיים וחצי לפני... עוד שום דבר עוד לא סגור!
הדירה, האוטו, הכרטיסים,... כלום
קצת מלחיץ, מודה, אבל ההתרגשות והציפיה גוברים על זה
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: