The third old city

Trip Start Apr 19, 2009
1
55
158
Trip End Apr 18, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
four seosons youth hostel

Flag of China  , Yunnan Province,
Saturday, August 22, 2009

שלוש ערים עתיקות מפורסמות יש במחוז יונאן. הבנתי שכל מיעוט והעיר שלו. שאנגרילה שייכת לטיבטים, ליג'יאנג לנאש'י ודאלי למיעוט בני הבאי.  קשה להבחין בעין ראשונית בין הקבוצות האתניות הרבות שחיות בסין, ולולא מלבושיהם המסורתיים לא הייתי מצליח להגיע להבחנה זו.
ובכל מקרה העובדה שביקרתי בשתי ערים עתיקות לפניה לא הפחיתה מחינה בעיניי. שלוש פעמים יצא לי להגיע לעיר. הראשונה היתה לשינת לילה קצרה בין ליג'יאנג והמנזר. השניה היתה ביום הראשון למנוחת המנזר, שבו יצאתי בצהרים העיירה. סוף סוף ניתנה לי ההזדמנות להשלים את מאגרי הסוכר בדם שהתדרדרו עקב השהות במנזר בעל האוכל הבריא. חזרתי לקראת ערב למנזר עם פירות מתוקים לילדים, ששמחו מאוד על הגיוון. והשלישית נכפתה עלי, כי מקום באוטובוס לקונמינג היה רק למחרת.
בכל שלושת הפעמים הסתובבתי ברחובות העיר ונהנתי מהאווירה המיוחדת שסוררת בעיר התיירות המנומנמת  הזו.
שוב, הכל משוחזר אבל העיצוב הסיני והציורים על הבתים הבאיים יוצרים רחובות מקושטים. המים שזורמים מרום ההרים לאגם, עוברים ברחובות העיר העתיקה. ישנו אוכל חדש ממטעמי המבטח הבאי שאותו ניסיתי, כמובן.
ואפילו מצאתי זמן לשבת מסעדה מקומית להתחבר עם הטבחיות וללמוד את אומנות קיפול הבאודזה, אך לא בהצלחה רבה. בכל מסעדה מוצגים הפרודוקטים הטריים כפרסומות בפיתחת המסעדה, ועושים המון חשק לאכול אותם.
בעזיבתי האחרונה, קמתי מוקדם להספיק לאוטובוס הראשון בבוקר וזכיתי לראות את תחילת הזריחה מעל לבתים המקומיים. זו היתה זריחה מדהימה.
באשר לרגל שלי, אבחנת הרופאה הטובה בעולם, ממרחק 5000 ק"מ מצביעה על מתיחת גיד ולא משהו חמור מזה. תוך שבוע אני אתאושש לחלוטין. טוב שיש אימא. 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: