מוקדש לט

Trip Start Unknown
1
66
121
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
on the plane

Flag of New Zealand  , Canterbury,
Tuesday, January 19, 2010

יום זה היה מוקדש לטיסה החזרנו את הרכב בסוף הם לא שמו לב לנזק של הקיה (הציפור שאכלה לנו את הגומי לפני איזה חודש) הקפיצו אותנו לשדה תעופה פגשנו ישראלים שראינו לפני חודש והעברנו חוויות ועלינו לטיסה לסידני לתחילת מדינה חדשה.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: