האטרקצי&

Trip Start Unknown
1
8
121
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of New Zealand  , Waikato,
Tuesday, November 24, 2009

האטרקציה הראשונה שלנו התרחשה כאן במערות עם התולעים הזוהרות
עשינו 5 אטרקציות בבת אחת סנפלינג,אבובים,אומגה,חקר מערות,טיפוס מפלים והכל מתחת לאדמה במים קפואים לאורם של תולעים זוהרות סה"כ פעילות שנערכה 5 שעות.
לאחר מכן הלכנו לישון בBBH אצל חקלאי שלקח לנו למצוא אותו כ-חצי שעה ממוקם במקום מבודד ,אבל קיבלנו לראשונה חדר שינה +מקלחת ושירותים וקצת פרפרים
שוב היינו לבד באווירה רומנטית.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: