Wheeler Historic Farm Salt Lake City

6351 S. 900 E., Salt Lake City , Utah, United States - Phone: 801-264-2241