Wazir Mansion Karachi

Newneham Road, Kharadar Karachi , Pakistan