Twelve Apostles Krakow

Ulica Grodzka, Krakow , Southern Poland, Poland