Temple of Solitary Joy (Dule si) Tianjin

Xidajie St, Jixian District, Tianjin , Tianjin, China