St George's Bar Sharm El-Sheikh

Arab Sat, Jasmine Centre, Napq Bay Sharm El-Sheikh , South Sinai, Red Sea and Sinai, Egypt