Sinai Dive Club Sharm El-Sheikh

, Hilton Sharks Bay Sharm El-Sheikh , South Sinai, Red Sea and Sinai, Egypt - Phone: +20 12 2815210