Shouxi Lake (Slender West Lake) Yangzhou

Yangzhou , Jiangsu, China