Shirokita Park Osaka

3, Ikue, Asahi-ku, Osaka , Osaka, Kinki, Japan