Shanghai Centre Village

1376 Nanjing Road West, Shanghai , Shanghai, China