Seven Small Arches (Xiaoqikong) Guizhou

Libo county Guizhou , China