Sanxing Dui Museum Chengdu

Guanghan, 40km (25 miles) north of Chengdu, Chengdu , Sichuan, China