San Vicente Lake Shasta

Shasta , California, United States