Samy D. Tel Aviv

29 Shabazi St., Tel Aviv , Israel - Phone: 972 3516 7588