Pujari Math Bhaktapur

Durbar Square, Bhaktapur , Nepal - Phone: 01/610005

Traveler Photos Pujari Math Bhaktapur