Osaki Hachiman Shrine Sendai

Sendai , Miyagi, Tohoku, Japan