Noble Canyon San Diego

San Diego , California, United States