No. 7 Washington Square New York City

No. 7 Washington Square, New York City , New York, United States