No. 19 Washington Square New York City

No. 19 Washington Square, New York City , New York, United States