New Hermon Mountain

Hermon , Maine, United States