Necropolis Chapel Toronto

47 Sumach St., At Amelia St. Toronto , Ontario, Canada