Nachum Gutman Museum Tel Aviv

21 Rokah St., Tel Aviv , Israel