Museum of Ancient Architecture (Gudai Jianzhu Bowuguan) Beijing

No. 21, Dongjing Road, Xuanwu District, Beijing , China - Phone: 63045608