Monument to Yokohama Chokai-jo

1-6 Honcho, Yokohama , Kanagawa, Kanto, Japan - Phone: 81(0)45-201-0708