Migdal Shalom Tower (Tower of Peace) Tel Aviv

9 Ahad Ha'am, Tel Aviv , Israel - Phone: 03 517 7305