Lake Piru Shasta

Shasta , California, United States