Lake Ontario Park Kingston

988 King Street West, Kingston , Ontario, Canada