La Boulangerie Chennai (Madras)

No1982 H-Block, 15th Main Road, Anna Nagar Chennai (Madras) , Tamil Nadu, India - Phone: 91 455 000 82