Kikar Kedumim Tel Aviv

Hill of Old Jaffa, Tel Aviv , Israel - Phone: 03-5182680